1.4.12

მაგდალენა კუხტოვა / Magdalena Kuchtovaვორკშოპი 23.04.2012  13.00
თბილისის სამხატვრო აკადემიის, მედია ხელოვნების ფაკულტეტის 
(მე-4 სრთული) 508 აუდიტორია

ნამუშევრების პრეზენტაცია გაიმართება 13.00- 14.00 სთ-ზე
ვორკშოპის ხანგრძლივობა 3 სთრამდენ დროს ვატარებთ ჩვენ საზოგადოებრივ სივრცეში? რას ვაკეთებთ იქ?
ქალაქში სეირნობით ვცდილობთ შევისწავლოთ საზოგადოებრივი სივრცის ხარისხი იმისთვის, რომ პირდაპირი, ფიზიკური კონტაქტი გვქონდეს საჯარო სივრცესთან.
სეირნობა, როგორც ფიზიკური ასპექტი, გვეხმარება ქალაქის გრზნობით აღქმაში.
ჩვენ ფოკუსს გავაკეთებთ მარტივ სოციალურ აქტივობებზე და ურთიერთქმედებებზე, რაც დამოკიდებულია ქალაქის მატერიალურ გარემოებაზე.
ვორკშოპს /როგორც *თამაშს*/ ექნება ქალაქის პრაქტიკული რუქის შექმნის ხასიათი და მონაწილეები თავად განსაზღვრავენ და გააანალიზებენ მათივე დავალებებიდან გამომდინარე. ამგვარად შეიქმნება მონაცემთა ბაზა და მოღებული მონაცემები გამოყენებული იქნება, როგორც სახელოვნებო მასალა არტეფაქტების შესაქმნელად.
///////////////////////////////////////////////////

Workshop 23.04.2012  13.00
Tbilisi State Academy of Art / Faculty of Media Art (4 Fl) 508 Room
Artist work presentation 13.00- 14.00
workshop duration 3 h.


How much time do we spend at public spaces? What do we do there?
We try to examine the quality of public spaces by walking through the city in order to be in a direct physical contact with public space.
Walking helps us as a physical aspect for sensual perception of the city.
We will focus on simple social activities and interactions which depend on material environment of the city.
/Like a *game*/ The workshop will take place as a practical city-mapping according to the tasks which the participants can define and analyze. A database will be created this way, and the gained data will be useful as art material - in creation of artifacts.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
მაგდალენა კუხტოვა ცხოვრობს ბრატისლავაში და სწავლობს სადოქტოროზე სახვითი ხელოვნებისა და დიზაინის აკადემიაში, საჯარო ხელოვნების განხრით. იგი მუშაობს სლოვაკიის ნაციონალური გალერეის საგანმანათლებლო განყოფილებაში.

ბოლო დროს საჯარო სივრცე იქცა მისი კრეატიული შემოქმედების ძირითად თემად. საჯარო სივრცე მაგდალენას აინტერესებს თავისი თანამედროვე ფორმით, რომელშიც აკუმულირებულია ადგილმდებარეობა, ისტორია, კულტურა, სოციალური ყოფა და სხვადასხვა შრეები. ხელოვანის მიზანია აითვისოს საჯარო გარემოს სოციალური, ისტორიული და კულტურული შრეები, და სივრცის პენეტრაცია, შეღწევადობა ის მის ვიზუალურ ინტერვენციაში.
მაგდალენას პროექტების სხვა მაკავშირებელი საშუალება და განუყოფელი ნაწილი არის ტექსტი, რომელიც მისთვის საინტერესოა სემანტიკური შესაძლებლობების ან/და მოცემული გარემოში გამომხატველობის კუთხით, და რომელიც ააშკარავებს შესაძლო პოლიტიკურ, ისტორიულ ურთიერთკავშირებს, ან თაობათა შორის ურთიერთობებს.

Magdalena Kuchtova lives in Bratislava. She is studying doctoral study on the Academy of Fine Arts and Design with theme public art and is working for Slovak National Gallery on the Education department.

Most recently public space has become her creative material, which interests her in its actual form with accumulated layers of genius loci, history, culture, social presence, etc. Magdalenas aim is to adopt social, historical and cultural layers of public environment and its penetration in her visual intervention.

Another connection among selected projects is text, inseparable part of her works, where she is interested in semantic possibilities or significance in a given environments, which discovers possible politics, historical relativism or generational attitude.


 

This residency stay has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

No comments:

Post a Comment